SPLOŠNI POGOJI

ŠPORTNO DRUŠTVO JETI
Groharjevo naselje 65, 4220 Škofja Loka
MŠ:4084721

UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV
S temi splošnimi pogoji Športno društvo Jeti (v nadaljevanju: JETI), ureja pravna razmerja v pogodbenem odnosu z udeležencem/udeleženko (v nadaljevanju: udeleženec), ki se prijavijo na posamezni program oziroma aktivnost v organizaciji JETI-ja in predstavljajo njihov sestavni del.

Vsak udeleženec mora ob prijavi na posamezno vrsto aktivnosti na spletnem naslovu https://www.jeti.si/prijava obvezno obkljukati, da je seznanjen z obstojem, spletnim mestom objave in vsebino teh splošnih pogojev ter se z vsebino objavljenih splošnih pogojev strinja.

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.jeti.si/splosni-pogoji.

PRIJAVA, PLAČILO, ODPOVED IN NEZMOŽNOST Z NADALJEVANJEM AKTIVNOSTI
JETI prireja aktivnosti le za svoje člane. Članstvo v JETI-ju ne prinaša nobenih obveznosti za posameznega člana.

Udeleženec se prijavi na izbrani program oz. aktivnost, preko spletne strani https://www.jeti.si/prijava.

Udeleženec mora obrazec izpolniti z obvezno predvidenimi in resničnimi osebnimi podatki, ki so potrebni za prijavo. Udeleženec mora potrditi, da je seznanjen s splošnimi pogoji in dolžnostjo JETI-ja, da varuje pridobljene osebne podatke. JETI v nobenem oziru ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe nepravilnih osebnih podatkov in za zlorabo osebnih podatkov pri prijavi udeleženca.

Prijava na aktivnost je potrjena ob prejetju plačila minimalno 30% vrednosti celotnega zneska aktivnosti. Cena posameznega programa oz. aktivnosti je določena z razpisom programa, objavljenega na spletni strani https://www.jeti.si in velja od dneva, ko je aktivnost objavljena.

Udeleženec znesek programa poravna preko UPN naloga na TRR številko SI56 6100 0001 2982 342, katerega imetnik je Športno Društvo Jeti.

Udeleženec lahko odpove aktivnost pred začetkom ali med trajanjem programa zaradi objektivnih ali subjektivnih razlogov.

Med objektivne razloge odpovedi aktivnosti sodijo smrt v družini in zdravstvene težave, ki onemogočajo udeležbo pri aktivnosti. Med subjektivne razloge odpovedi aktivnosti sodijo vsi drugi razlogi. Odpoved mora biti podana v pisni obliki, ali na spletni naslov drustvo.jeti@gmail.com.

V primeru odpovedi zaradi objektivnih razlogov, je udeleženec pisni odpovedi dolžan predložiti listine (npr. zdravniško spričevalo, izvidi bolnišnice, ipd.), ki dokazujejo resničnost objektivnega razloga. Po ugotovitvi utemeljenosti objektivnega odpovednega razloga, JETI udeležencu izroči/nakaže odobreno vračilo vplačila, znižano za stroške odpovedi programa. JETI znesek vrne udeležencu najkasneje v osmih (8) dneh po ugotovitvi, da je podan objektivni odpovedni razlog s strani udeleženca.

V primeru odpovedi aktivnosti zaradi subjektivnih razlogov, je udeleženec v odpovedi dolžan obrazložiti razlog odpovedi programa. JETI bo v osmih (8) dneh od prejema odpovedi udeleženca presodil o utemeljenosti odpovedi programa in obvestiti udeleženca o svoji odločitvi. V primeru odpovedi aktivnosti iz subjektivnega razloga, JETI v nobenem primeru ni dolžan vrniti vplačila za aktivnost, lahko pa vračilo kljub temu odobri. V primeru odločitve JETI-ja o odobritvi vračila vplačila, znižanega za stroške odpovedi programa, je udeleženec dolžan JETI-ju poslati obvestilo o sprejemu ponudbe za vračilo vplačila v osmih (8) dneh od prejema obvestila. V kolikor udeleženec JETI-ju ne odgovori v roku iz prejšnjega stavka, obveznosti JETI-ja do udeleženca iz naslova odpovedi programa zaradi subjektivnih razlogov, prenehajo. JETI si v primeru vračila vplačila programa, zaradi subjektivnega odpovednega razloga, pridržuje pravico do vračila vplačila v program, znižanega za stroške odpovedi programa, v obliki vrednostnega bona ali dobropisa za storitve JETI-ja.

V primeru, da udeleženec po začetku aktivnosti z aktivnostjo ne more nadaljevati iz zgoraj predstavljenih objektivnih razlogov, mu bo JETI povrnil 50% vrednosti programa.

IZVEDBA, ODPOVED IN/ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Aktivnost (npr. tečaj, tura ipd.) se izvede ob terminu in v skladu s programu, ki je objavljen na spletni strani https://www.jeti.si.

Potrebna oprema, znanje, tehnična in kondicijska zahtevnost, potrebni za udeležbo programa, so navedeni pri opisu vsakega posamičnega dogodka na spletni strani.

Program se izvede v primeru najmanj 5 udeležencev.

JETI si pridržuje pravico do odpovedi izvedbe programa najpozneje en (1) dan pred pričetkom programa, če je potrebno število prijavljenih udeležencev premajhno. V tem primeru je JETI dolžan udeležencu vrniti že vplačan znesek najkasneje v osmih (8) dneh po odpovedi programa.

JETI si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred ali med izpolnjevanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, za JETI-ja pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi izvrševal programa, če bi bile okoliščine znane ob začetku izvajanja programa (npr. premajhna količina snega, ki ne omogoča varne izvedbe programa; prevelika stopnja nevarnosti snežnih plazov; slabe vremenske razmere, ki ne omogočajo varne izvedbe programa ipd.). JETI si v opisanih primerih pridržuje pravico do spremembe dneva in ure programa. JETI ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa, do katerih pride zaradi višje sile med programom. V tem primeru lahko JETI udeležencem omogoči programe v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi.

DOLŽNOSTI UDELEŽENCA
Udeleženec mora biti ob prijavi na posamezni program star minimalno 18 let. Udeleženci, ki ne izpolnjujejo tega pogoja se lahko aktivnosti udeležijo v spremstvu zakonitega zastopnika ali njegovega izrecnega, predhodnega, pisnega soglasja.

Aktivnosti, ki jih organizira JETI spadajo med psiho-fizično zahtevne športne aktivnosti. Udeleženec programa je seznanjen, da mora biti za izvedbo programa zdrav in ustrezno psiho-fizično pripravljen. Zaradi fizioloških potreb organizma mora vsak udeleženec sam poskrbeti za zadostno količino hrane in pijače.

Vsak udeleženec se je dolžan v primeru predhodnih poškodb, kroničnih bolezni ali drugih zdravstvenih težav, o primernosti udeležbe programa, predhodno posvetovati z zdravnikom oziroma drugo strokovno usposobljeno osebo.

Vsak udeleženec programa, je dolžan JETI-ju ob prijavi na program sporočiti morebitne zdravstvene, osebnostne in/ali značajske posebnosti, ki bi lahko povzročile pri udeležencu poslabšanje zdravja ali zaradi katerih bi bila lahko ovirana izvedba programa. V primeru, da udeleženec ob prijavi takšnih posebnosti ne navede, JETI smatra, da le-te niso prisotne.

Zaradi varnosti je v celotnem času trajanja izvedbe programa prepovedano uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc.

Vsak udeleženec se zavezuje da bo zaradi zagotavljanja najvišje možne kakovosti programa in njegove varne izvedbe, v času programa spoštoval in upošteval navodila vodje programa.

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v noben program JETI-ja, kar pomeni, da morajo udeleženci zavarovalno polico za nezgodno zavarovanje skleniti sami.

Vsak udeleženec mora sam poskrbeti za ustrezno zavarovanje za primer reševanja iz gora.

SEZNANITEV IN PRIVOLITEV V AKTIVNOST S POVEČANO STOPNJO TVEGANJA ZA POŠKODBE IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI
V primeru nesreče udeleženec daje izrecno soglasje, da vodja programa poskrbi za ustrezno zdravstveno oskrbo do nudenja pomoči s strani zdravstvenega osebja.

JETI v nobenem oziru ne prevzema osebnih predmetov udeležencev v hrambo in v nobenem oziru ne odgovarja za izgubo ali odtujitev osebnih predmetov udeležencev v času udeležbe na programih JETI-ja.

Aktivnosti in programi, ki jih organizira in izvaja JETI se običajno izvajajo v gorskem okolju in spadajo med psiho-fizično zahtevne športne aktivnosti. Gorsko okolje je zelo specifično zaradi lastnosti naravnega okolja, površja, vremenskih razmer in geoloških značilnosti. Vsak udeleženec je izrecno seznanjen, da lahko v posledici udeležbe na programu oz. pri aktivnosti, pride na primer (nikakor pa ne izključno), do: zdrsa, padca, udarca, zasutja s snegom, ozeblin, dehidracije, višinske bolezni in drugih poškodb ali okvar zdravja s trajnimi posledicami. Ukvarjanje s športnimi aktivnostmi v naravi, predvsem pa v gorah, je vedno povezano z nevarnostmi in tveganji za vse vrste in oblike telesnih poškodb, začasne in trajne okvare zdravja in smrtjo. Vsak udeleženec programa iz navedenih razlogov izjavlja, da je s tveganji in nevarnostmi,
do katerih lahko pride med dogodkom, seznanjen in izrecno prevzema tveganje za njihov nastanek in posledice. JETI v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe in okvare zdravja, do katerih pride navkljub skrbni in strokovni izvedbi programa.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
JETI uporablja, obdeluje in hrani osebne podatke udeležencev na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov. S prijavo na program JETI-ja udeleženec poda izrecno soglasje oz. pisno privolitev, da lahko JETI uporablja, obdeluje in hrani osebne podatke. JETI uporablja in obdeluje osebne podatke udeležencev za potrebe izvedbe programa, za potrebe statističnih obdelav podatkov oziroma za druge dejavnosti potrebne za delovanje JETI-ja. Udeleženec ima kadarkoli z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave. Osebni podatki udeleženca
se hranijo še dve (2) leti po končanem programu.

S prijavo na program JETI-ja udeleženec lahko poda izrecno soglasje, da mu JETI pošilja informacijska obvestila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Udeleženec lahko kadarkoli pisno ali prek elektronske pošte zahteva, da JETI trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. JETI je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.